zaterdag 12 januari 2008

Nieuw logo van Rolls Royce


We hebben het logo van Rolls Royce - de autofabrikant die peperdure fascistenbakken produceerd - ietwat aangepast, ten goede natuurlijk. We zijn van plan hier T-shirts van uit te gaan geven. Leuk voor een demo, of op de koffie te gaan bij een RR dealer...


vrijdag 11 januari 2008

25 redenen om het EU Verdrag te vernietigen!


Dit is wat ons wordt opgedrongen onder mom dat het goed voor ons zal zijn:

* De Europese grondwet zal boven die van de lidstaten staan. Ook al is het niet letterlijk zo, het betekent in de praktijk wel degelijk dat die grondwetten op nogal ondemocratische wijze door die van de EU worden vervangen, met uitzondering van de wetten die niet door de EU grondwet worden behandeld. Op minstens 36 gebieden zullen nationale regeringen niet meer hun eigen wetten kunnen maken, en zullen ze slechts af kunnen wachten wat de EU zal doen. De Europese commissie zal geen rekening hoeven te houden met protest tegen ingevoerde wetten. (1)

* Naast vele, vele reden om deze grondwet af te wijzen, is het feit dat het een organisatie van regeren vastlegt die op essentiële wijze aanzienlijk minder democratisch is dan die van regeringen zoals die thans in Europese landen voorkomen. In vele opzichten is ze zelfs "totalitair" te noemen. (2)

* Dankzij de EU grondwet zal de EU regering haar beslissingen op kunnen leggen aan elke lidstaat en elke Europese burger, op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. De grondwet stelt zowiezo op al die gebieden talloze zaken vast die volkomen indruisen tegen wat gewoonlijk in een grondwet hoort te staan. (3)

* Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het economische "vrije verkeer" te moetenwaarborgen. (4)

* Er zal mogen worden geschoten op demonstranten. (5)

* Mensen waarvan vermoed wordt dat ze "terrorist" zijn mogen worden geëxecuteerd, zonder dat daar een rechtszaak aan voorafgaat. (6)

* Een wettelijk minimum loon zal verleden tijd worden, langzaam maar zeker. De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden. De grondwet stelt (ook) niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn. (7)

* Het zal (op den duur) mogelijk worden mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week (en wellicht meer!), zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat. (8)

* Het zal mogelijk worden om kinderen full-time te laten werken vanaf hun 14e jaar, zij het onder bepaalde voorwaarden die echter vele onethische mogelijkheden voor exploitatie bieden. Ook jongere kinderen kunnen te werk worden gesteld, zij het onder extra voorwaarden, en zonder garanties te bieden voor een goede scholing. (9)

* De EU grondwet geeft aan grote bedrijven alle middelen om vrijwel ongehinderd door sociale wetgeving hun gang te gaan, en beperkt zich op sociaal gebied voornamelijk tot het vermijden van bepaalde excessen die zouden kunnen ontstaan van de kant van bedrijven, wellicht vooral met de bedoeling wantoestanden te vermijden die zouden kunnen ontstaan vanwege een massale volksopstand (alhoewel...). (10)

* In algemene zin kan worden gesteld dat de EU grondwet op Europees niveau de doelstellingen verwezenlijkt van het MAI (Multilteral Agreement on Investment) verdrag dat de World Trade organisatie in 1998 aangenomen probeerde te doen krijgen, en dat vrijspel zou hebben gegeven aan talloze wanpraktijken van bedrijven, op sociaal gebied, maar bijv. ook i.v.m. het milieu. (11)

* G.W. Bush heeft verklaard dat de voorgestelde grondwet een "positieve" ontwikkeling is. Het is volkomen begrijpelijk dat hij dat vind, aangezien er een economische wereldoorlog woedt, en deze grondwet het mogelijk maakt dat Amerikaanse bedrijven een ware economische "bezetting" tot stand brengen. Daar komt bij dat wat de buitenlandse politiek betreft de voorgestelde grondwet alle lidstaten verplicht zich te schikken naar het standpunt van de NATO, m.a.w. de VS, en dus Mr. Bush. We zien de nieuwe oorlogen uit naam van het Amerikaanse imperialisme al komen... (12)

* Sociale uitkeringen zullen niet meer door overheden worden beheerd, en zouden voor het merendeel kunnen verdwijnen, voor zover ze niet aan een vorm van particuliere verzekering zullen worden verbonden. In de grondwet wordt uitdrukkelijk NIET vastgesteld dat de overheden van de lidstaten de plicht hebben zorg te dragen dat er dankzij een billijk stelsel van sociale uitkeringen geen sociale en financiële misstanden ontstaan. (13)

* Het recht op abortus zou kunnen worden ingetrokken. (14)

* In veruit de meeste gevallen zal het overheden (of anders gezegd: "in burger verband") verboden zijn om zgn. "openbare" diensten te bieden, die over het algemeen absoluut noodzakelijk zijn voor een goede levensstandaard, en van onberispelijke kwaliteit dienen te zijn. Dankzij de liberalisering en privatisering die middels de grondwet worden opgelegd zullen die diensten worden geëxploiteerd met winstoogmerk, en zullen de kwaliteit en beschikbaarheid ervan steeds minder worden, hetgeen niet in het belang kan zijn van de bevolking, voor wie het beter is dat dergelijke diensten worden geboden door een organisatie die daar niet in het bijzonder winstgevend mee tracht te zijn, zoals het geval kan zijn voor energievoorziening, medische diensten, openbaar vervoer, de post, enz., enz... (in Nederland zijn enkele van deze diensten reeds geprivatiseerd). Overheden mogen alleen nog diensten bieden als er op geen enkele wijze winst mee kan worden gemaakt (in de stijl van de grondwet bewoording: als de markt de dienst niet "aanbied")... Alleen (particuliere) bedrijven zullen nog (potentieel) winstgevende diensten mogen aanbieden. Dit alles dankzij een ingewikkelde constructie van regels, die desalniettemin enkele uitzonderingen toelaten, maar dan enkel bij de gratie van het Europese Hof. (15)

* Verder zullen talloze subsidies (zoals voor wetenschappelijk onderzoek en kunst) verboden zijn, namens het waarborgen van een "eerlijke” concurrentie. (16)

* Ook al wordt de indruk gegeven dat vrijheid van meningsuiting gegarandeerd wordt, dankzij een obscure toevoeging die zeer moeilijk te vinden is in de tekst van de grondwet, zal het mogelijk zijn eenieder die de Europese regering onwelgevallig is de mond te snoeren, d.m.v. sancties, veroordelingen, en het in hechtenis zetten van personen. (17)

* De vrijheid van vergadering en vereniging wordt teniet gedaan door een toevoeging dat bepaalt dat het leger, de politie, of de regering die mogen verbieden, zonder opgave van reden... (18)

* De grondwet maakt het expliciet mogelijk om willekeurig mensen in hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd. Dit zal het geval zijn voor delinquente ("baldadige") jongeren, personen die men "geestesziek" acht (hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes- en wie zegt dat men politieke tegenstanders nooit eens "geestesziek" zal achten?), personen die alcoholist zijn of verslaafd aan "verdovende middelen", en zelfs landlopers (m.a.w. "daklozen"), die er uiteraard meer en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat dat het resultaat zal zijn van dit verdrag. (19)

* Voeg daaraan toe dat het zal zijn toegestaan om gevangenen te doen werken zonder geldelijke compensatie, d.w.z. als slaven, en we hebben een waarlijk "Gulag nachtmerrie" scenario... (20)

* Namens het "beschermen" van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen dat ze schadelijk zijn (zal bijvoorbeeld het geval zijn voor bepaalde banaan soorten, zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn). (21)

* Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden, e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is, en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn. Hiertoe zal vanaf 5 augustus a.s. al een Dienstenrichtlijn in werking treden... (22)

* Wat niet in de grondwet staat: het recht zelf te mogen beschikken over het eigen lichaam, hetgeen het mogelijk maakt dat medische behandelingen en medicatie op worden gelegd tegen de eigen wil. Wat wel in de grondwet staat: het is toegestaan mensen op te sluiten die vaccinatie weigeren (ook al zijn daar goede redenen voor). (23)

* Omwille van de "veiligheid" mogen overheden naar believen over eenieder's privégegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz... Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen. Uit naam van "de veiligheid" kunnen (nieuwe) maatregelen door worden gevoerd op ELK denkbaar gebied, of het nu op economische gebied is, politiek gebied, of op het gebied van de persoonlijke leefsfeer. (24)

* En zo is er nog veel, en veel meer... hoofdzakelijk plichten, beperkingen en repressie voor de gewone burger, en vele vrijheden en rechten voor de (grote) bedrijven. Deze grondwet is duidelijk een product van en voor de grote bedrijven en bezitters van grote vermogens, en gaat ten koste van de rechten en vrijheden van de individuele burger. Hoeveel stemmers en niet-stemmende EU burgers weten wie werkelijk de macht heeft in de Europese Unie? Het feit is dat voor de gewone burger het vrijwel volstrekt onbegrijpelijk is hoe bepaalde beslissingen werkelijk genomen worden, en wiens beslissing de doorslag geven.

De voorgestelde grondwet stelt de zaken zodanig vast dat het zo goed als uitgesloten is dat de EU ooit op waarlijk democratische wijze zal worden geregeerd, hetgeen natuurlijk de bedoeling ervan is. Dit komt omdat het voornamelijk de macht legt bij de Europese Commissie en de Raad van ministers, die beiden samengesteld worden door de REGERENDE partijen van de lidstaten, niet rechtstreeks gekozen worden, en niet een democratische representatieve weergave geven van de politieke samenstelling van de lidstaten (het is niet omdat in een lidstaat de christen democraten regeren, dat daarom ook elke burger in die staat christen democraat is). Verkiezingen kunnen met name door de economische machthebbers op tal van manieren worden gemanipuleerd (zie bijv. de vrijwel totale controle over de media en de propaganda voor de Europese grondwet die er het gevolg van is), en zo ook de samenstelling van de EU regering. (25)

Bovenstaande opsomming werd geplaatst door Rinze met reactie #40 op nujij.nl Deze txt heb ik vervolgens geplaatst op nujij in een nieuw item als eerbetoon aan de reactie van Rinze. Binnen een half uur werd deze plaatsing van de site gehaald. Wel ironisch als je het goed bekijkt: een txt die gaat over repressie en censuur die van de een site voor alternatief nieuws wordt gehaald...