dinsdag 3 juni 2008

Europa: Geen democratie als zodanig

Persbericht 02/06/2008 - PvdA Hof van Twente wil uitspraak PvdA congres EU Grondwet


Hof van Twente - De congresafgevaardigde van de PvdA afdeling Hof van Twente zou het het verstandig vinden als de Tweede Kamer het PvdA congres de kans zou geven zich uit te spreken over de nieuwe Europese Grondwet, het zogenaamde verdrag van Lissabon, voordat de kamer hierover een beslissing neemt. Dat schrijft hij namens het afdelingsbestuur in een open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, het PvdA partijbestuur, de voorzitter van de PvdA Tweede Kamer fractie en de voorzitter van de vaste kamercommissie voor Europese Zaken.

Aan de hand van een analyse van onder meer het advies van de Raad van State ter zake, de uitspraken van enkele deskundigen in de NRC en een analyse door Europarlementarier Jens-Peter Bonde constateert hij het volgende:

1. Deze nieuwe Europese Grondwet is niet in overeenstemming met het regeerakkoord, omdat het juridisch-inhoudelijk practisch gelijk is aan het vorige, per referendum afgewezen verdrag.

2. De Europese Unie zou fundamenteel veranderen als deze nieuwe Europese Grondwet geratificeerd zou worden. De huidige Unie zou opgeheven worden en vervangen worden door een geheel nieuwe Unie, waarbij de huidige confederatie zou worden vervangen door een federatie en de onafhankelijkheid van de lidstaten principieel opgegeven zou worden. Dit is de essentie van zowel de oude als de nieuwe Europese Grondwet, terwijl dit niet of nauwelijks voor het voetlicht is gebracht.

3. Deze nieuwe Europese Grondwet kan niet door Nederland geratificeerd worden, omdat ze in strijd is met de door Hare Majesteit de Koningin afgelegde eed. Onze onafhankelijkheid wordt met dit verdrag principieel opgegeven, waardoor Hare Majesteit de Koningin dit verdrag niet kan onderteken zonder haar eed te breken.

4. Met deze nieuwe Europese Grondwet wordt de voorrang van het recht van de EU bindend gecodificeerd, ook al gebeurt dit niet langer expliciet zoals in de vorige grondwet. Dit maakt dat het met deze nieuwe Grondwet onmogelijk wordt zich op nationaal niveau te verzetten tegen de uitwerking van Europese regelgeving. Daardoor wordt het voor de vakbond bijvoorbeeld onmogelijk om zich te verzetten tegen de dienstenrichtlijn die de sociale rechten, bescherming van werknemers, minimumlonen en CAO's ondergeschikt maakt aan de belangen van het internationale bedrijfsleven. Hoewel iedereen de indruk heeft dat dat ook nu het geval is, is het een misvatting dat onder de huidge verdragen het Europese recht uit zichzelf voorrang heeft boven het eigen Nederlandse recht.


De afgevaardigde, dhr. Lammertink, is daarom van plan op de komende algemene ledenvergadering van de afdeling, die op 4 juni in de Reggehof te Goor gehouden wordt, de leden voor te stellen op het PvdA congres een motie in te dienen, zodat het congres zich hierover kan uitspreken:

"Ik heb destijds in Zwolle namens de afdeling mijn fiat gegeven aan het regeerakkoord, waarin ten aanzien van de grondwet helder en klaar staat dat er een overtuigend verschil moet zijn met de per referendum afgewezen versie. In mijn beleving is dat niet bepaald het geval wanneer de inhoud vrijwel gelijk is gebleven, maar wel de "aanknopingspunten" naar de belangrijkste elementen van deze grondwet zijn verwijderd. Hierdoor zijn deze helemaal ondergesneeuwd en er wordt dan ook niet over
gesproken. Het lijkt mij al met al zeer wenselijk dat het congres zich hierover kan uitspreken voordat in de kamer de kogel reeds door de kerk is gegaan."


Dit bericht is ook online te lezen.

Open brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, het PvdA partijbestuur
en de voorzitter van de PvdA Tweede Kamer fractie.

Op persoonlijke titel:
Een tweetal open brieven aan H.M. De Koningin:

Brief I
Brief II


Achtergrondartikel "Europa: Geen democratie als zodanig":